Wielgosz i Wspólnicy

Szczegółowe regulacje dotyczące przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika

W Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika(https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/317). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 221g ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dodanego ostatnią  nowelizacją i określa:

1)         warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ badań na obecność w organizmie pracownika:

  1. a) alkoholu,
  2. b) środków działających podobnie do alkoholu;

2)         sposób dokumentowania badań przeprowadzanych lub zlecanych przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego;

3)         wykaz środków działających podobnie do alkoholu.

Rozporządzenie określa m.in. rodzaje badań, jakie mogą zostać wykonane w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, tj.:

1)         badanie wydychanego powietrza przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu (analizatora wydechu) w wydychanym powietrzu metodą:

  1. a) spektrometrii w podczerwieni lub
  2. b) utleniania elektrochemicznego;

2)         badanie krwi.

W odniesieniu do badań analizatorem wydechu określono, że nie przeprowadza się ich przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, palenia papierosów elektronicznych lub używania wyrobów tytoniowych bezdymnych przez osobę badaną. Badania te powinny być dokonywane z użyciem jednorazowego ustnika, którego opakowanie należy otworzyć w obecności osoby badanej, lub bez użycia ustnika, jeżeli producent analizatora wydechu przewiduje taki sposób jego eksploatacji.

W odniesieniu do badania krwi wskazano, że polega ono na przeprowadzeniu co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych krwi pobranej z żyły osoby badanej:

1)         metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i metodą spektrofotometryczną z użyciem dehydrogenazy alkoholowej (metodą enzymatyczną);

2)         metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym przy użyciu dwóch różnych warunków analitycznych.

W przepisach rozporządzenia określono także sposób postępowania z probówkami zawierającymi krew do badania, w tym warunki dotyczące przechowywania oraz transportowania pobranej krwi.

Określono także, jakiego rodzaju dane odnotowuje się w protokołach dokumentujących przeprowadzenie ww. badań oraz w przypadku odstąpienia od pobrania krwi do badania w związku decyzją lekarza w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osoby badanej.

 

Rozporządzenia określa ponadto wykaz środków działających podobnie do alkoholu.

Przewiń do góry