Wielgosz i Wspólnicy

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej uchwalony przez Sejm

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków – wynika to nie tylko  z procesu starzenia się społeczeństwa i wzrostu narażenia na czynniki związane ze stylem życia, ale także z niewydolności systemu opieki zdrowotnej w dziedzinie onkologii. Dane o zachorowaniach na nowotwory złośliwe są alarmujące, a Krajowy Rejestr Nowotworów prognozuje dalszy wzrost liczby zachorowań w kolejnych latach. Wszystko to wiąże się ze znacznym obciążeniem finansowym związanym z leczeniem pacjentów onkologicznych. Rozwiązaniem tych problemów ma być wprowadzanie zmian w systemie organizacji zwalczania nowotworów – w czwartek 26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), która ma na celu poprawienie jakości oraz zwiększenia skuteczności leczenia i diagnostyki pacjentów, u których podejrzewa się lub zdiagnozowano już nowotwór. 

Głównym celem KSO jest zapewnienie każdemu dorosłemu pacjentowi onkologicznemu kompleksowej opieki opartej na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych w całym kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. W ramach KSO każdemu pacjentowi zmagającemu się z nowotworem przypisany zostanie koordynator (wyznaczany przez podmiot leczniczy), którego zadaniem będzie sprawne przeprowadzenie pacjenta przez cały proces leczenia. Taki model ma zapewnić, aby nie pominięto żadnego z etapów opieki onkologicznej, a ich realizacja przebiegała według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin.

W skład Krajowej Sieć Onkologicznej wchodzić będą szpitale i placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które zawrą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego. Sieć będzie składała się ze specjalistycznych ośrodków leczenia onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi oraz zaliczać się do niej będą ośrodki kooperacyjne. W zależności od stopnia skomplikowania świadczenia zdrowotnego będzie ono przeprowadzone na poziomie wysokospecjalistycznym – SOLO III poziomu, mniej złożone świadczenia na poziomie specjalistycznym – SOLO II poziomu, a najprostsze na poziomie podstawowym – SOLO I poziomu. Co istotne, nie będzie możliwe udzielanie świadczeń onkologicznych przez podmioty nie wchodzące w skład KSO, a co za tym idzie tylko te podmioty będą uprawnione do uzyskiwania finansowania ze środków publicznych. Dodatkowo, podmioty lecznicze z KSO będę zobowiązane do przekazywania danych do zintegrowanego systemu informatyczno-analitycznego KSO, który będzie umożliwiał generowanie raportów o poziomie jakości opieki onkologicznej udzielonej w ramach Sieci.

Kontrola działań KSO będzie powierzona Krajowemu Ośrodkowi Monitorującemu (KOM) i Wojewódzkim Ośrodkom Monitorującym (WOM). Zostanie również utworzona Krajowa Rada Onkologiczna, której główną kompetencją będzie wsparcie opiniodawczo-doradcze dla ministra właściwego do spraw zdrowia.

NFZ będzie finansował świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w ramach Sieci, będzie również odpowiedzialny za prowadzenie infolinii onkologicznej na poziomie krajowym, poprzez którą pacjenci będą mogli uzyskać wszelkie informacje, dotyczące zarówno czasu oczekiwania na poszczególne świadczenia, jak i rodzaju usług świadczonych w poszczególnych podmiotach KSO. Infolinia będzie także umożliwiać dokonanie zapisu na pierwszorazowe świadczenie opieki zdrowotnej – rozwiązanie to będzie możliwe po 12 miesiącach od ogłoszenia ustawy.

Oczekiwanym rezultatem utworzenia Krajowej Sieci Onkologicznej jest przede wszystkim poprawa  jakości i usprawnienie leczenia onkologicznego, optymalizacja kosztów opieki onkologicznej oraz ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii tak w skali całego kraju, jak i w odniesieniu do społeczności lokalnych.

Zgodnie z zapowiedziami, Krajowa Sieć Onkologiczna miała zacząć swoją działalność od początku stycznia bieżącego roku, jednak ze względu na przedłużenie prac wdrożeniowych projektu wydłużono termin na uruchomienie KSO do końca marca 2023 roku.

Przewiń do góry